در حال حاضر، حالت نمایش افقی بلد، تنها در قسمت رانندگی و مسیریابی فعاله. پس از انتخاب مقصد و ورود به حالت رانندگی و مسیریابی، دستگاهتون رو به حالت افقی بچرخونید تا بتونید از این حالت نمایش استفاده کنید.