هنگام مشاهده‌ی مسیرهای پیشنهادی در بلد و یا در حین رانندگی ممکنه بخشی از خطوط مسیر به رنگ‌های نارنجی، قرمز و یا قرمز تیره نمایش داده شوند. این رنگ‌ها نمایان‌گر ترافیک موجود در مسیر هستند و به‌ترتیب به ترافیک روان، ترافیک سنگین و ترافیک بسیار سنگین اشاره می‌کنند.