برای شنیدن نام خیابان‌ها در حین مسیریابی، از منوی برنامه وارد قسمت «تنظیمات» بشید و در بخش «دستیار صوتی»، گزینه‌ی «سخنگوی دستیار صوتی» رو لمس کنید و سخنگوی «بلد/خواندن نام خیابان‌ها-کامپیوتری» رو انتخاب کنید.